Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

kajajaja
6275 577d 390
Reposted fromzciach zciach viainzynier inzynier

August 08 2017

kajajaja
1832 88e1 390
Reposted fromwiq wiq viarozentuzjazmowana rozentuzjazmowana
kajajaja
2648 c296 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakoralina koralina
kajajaja
1465 c739 390
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viaasylopath asylopath
kajajaja
1407 67f3 390
Reposted fromoutline outline viaasylopath asylopath
kajajaja
0199 21f8 390
Reposted fromakunin akunin viaveritas1 veritas1
kajajaja
2365 1382 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaasylopath asylopath

August 06 2017

kajajaja
kajajaja
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viadeparter departer
kajajaja
Reposted fromFlau Flau viajustmess justmess
kajajaja
Reposted fromangusiasty angusiasty viabercik bercik
kajajaja
Reposted fromlucanus lucanus viabercik bercik
kajajaja
kajajaja
3229 015e 390
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
kajajaja
3475 3bc2 390
Reposted fromzciach zciach viakoskoss koskoss
kajajaja
9914 8cfb
Reposted fromambassadorofdumb ambassadorofdumb viamamba1 mamba1
kajajaja
9627 4c33 390
Reposted fromsohryu sohryu viamamba1 mamba1
kajajaja
Reposted fromtfu tfu viamamba1 mamba1

August 04 2017

6029 6840 390
Reposted fromimblazin imblazin viairmelin irmelin
kajajaja
1748 2181 390
Reposted fromnyaako nyaako viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl